Wprowadzenie

Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad wynajmu apartamentów w obiekcie Apartamenty Przystań No. 18 w Chłapowie.
Dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.
Wynajem Apartamentu przez Gościa ma charakter wyłącznie krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów, a pobyt Klienta w Apartamencie ma charakter jedynie przejściowy, tzn. wypoczynkowy lub turystyczny i w takim celu zawierana jest umowa najmu, w związku z czym do stosunku tego nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Operator nie oferuje Apartamentów w celach zaspokajania stałych potrzeb mieszkaniowych Klientów.

§1. Oznaczenie podmiotów

1. Właściciel – podmiot posiadający prawo własności, lub ustanowione na jego rzecz prawo zależne do dysponowania lokalem będącym przedmiotem najmu.
2. Gość – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, biorący w odpłatne, określone w czasie użytkowanie należący do Właściciela apartament.

§2. Postanowienia wprowadzające, dotyczące najmu

1. Wynajem apartamentów prowadzony jest w trybie dobowym.
2. O ile Strony nie uzgodniły inaczej, doba pobytu trwa od godziny 15.00 w dniu przybycia do godziny 10.00 w dniu gdy, pobyt zostaje zakończony.
3. Osobą wynajmującą może być osoba pełnoletnia. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu (bez wyżywienia i dojazdu).
Osoby małoletnie mogą przebywać w Apartamencie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.
5. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem.
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

1. nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
3. podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

7. Apartament nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych, spotkań biznesowych, imprez towarzyskich, sesji zdjęciowych, nagrań video bez zgody i oddzielnej umowy i wyceny przez Właściciela

§3. Rezerwacja oraz płatność za wynajem apartamentu

1. Sposoby dokonywania rezerwacji:

1. telefonicznie pod wskazanym numerem telefonu
2. poprzez adres mailowy: rezerwacje@przystan18.pl

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać:

1. datę planowanego przyjazdu oraz liczbę nocy (dób)
2. planowaną godzinę przyjazdu
3. liczbę osób w apartamencie
4. imię i nazwisko
5. adres zamieszkania
6. numer telefonu
7. adres e-mail

3. Po dokonaniu zgłoszenia na Państwa adres mailowy zostanie wysłane „Potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego przez Państwa apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku który należy wpłacić na wskazany numer konta w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.
Po zaksięgowaniu zadatku w wysokości 30%, rezerwacja zmienia status na „Rezerwację Gwarantowaną” w związku z czym otrzymują Państwo na swój adres mailowy Potwierdzenie rezerwacji”. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
4. Pozostałą do uregulowania należność w wysokości 70% wartości pobytu do 7 dni przed przyjazdem na wskazany nr konta.
5. W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji wpłacony zadatek przepada chyba, że zgłoszenie nastąpi na 30 dni przed datą planowanego pobytu.
Możliwość anulowania wraz ze zwrotem zadatku na 30 dni przed planowanym wyjazdem jest wykluczona w przypadku sezonu średniego oraz wysokiego.
Możliwość zmiany terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą Właściciela .
W przypadku skrócenia pobytu klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo do Właściciela
6. Właściciel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty kaucyjnej w wysokości od 500 PLN – jako zabezpieczenie apartamentu. Depozyt jest zwracany do 7 dni od wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.
7. Właściciel oświadcza, że udostępnienie przedmiotowego apartamentu może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim pobraniu całej należnej opłaty za pobyt.

8. Ceny podane w opisie Apartamentu są cenami brutto dla osób prywatnych i zawierają VAT 8%. W cenę najmu wliczone są koszty dostarczania do apartamentu mediów (energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, telewizji kablowej i Internetu).
9. Opłata za przygotowanie apartamentu doliczana jest jednorazowo do każdej rezerwacji, jest to opłata za sprzątnie po wyjeździe i upływie terminu wynajmu.

§4. Zakwaterowanie zwierząt domowych

1. Pobyt zwierząt domowych jest zabroniony.

§5. Odpowiedzialność za apartament – mienie powierzone

1. Goście odpowiadają za wszelkie, wyrządzone w wyposażeniu apartamentu oraz jego instalacjach szkody, nie wynikające z normalnego użytkowania.
2. W przypadku stwierdzenia spowodowanie pogorszenia stanu apartamentu przez gości, Właściciel ma prawo zatrzymać pobraną opłatę kaucyjną w kwocie proporcjonalnej do wartości wyrządzonych szkód lub w pełnym zakresie.
3. Zatrzymanie kaucji nie wyłącza dochodzenia przez Właściciela roszczeń tytułem poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
4. W przypadku wyrządzenia szkody w apartamencie Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu na konto Właściciela.
5. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do apartamentu oraz piloty do bram wjazdowych. Zagubienie klucza lub pilota obciążone jest dodatkową opłatą w wysokości 500,00 zł.
6. Gość apartamentu jest zobowiązany dokonać kontroli pełnego zamknięcia apartamentu w chwili jego opuszczania.
7. Właściciel apartamentów nie biorą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie oraz ich ewentualne zaginięcie.

§6. Wykorzystanie miejsc parkingowych

1. Goście apartamentu zobowiązani są do parkowania posiadanych pojazdów w miejscach wyznaczonych dla wynajmowanego apartamentu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Właściciela
2. Zajęcie miejsca parkingowego przynależnego podmiotowi trzeciemu pociąga za sobą ryzyko odholowania pojazdu gościa na jego koszt.

§7. Zasady pobytu w apartamencie

1. Apartament przekazywany gościom powinien być wysprzątany oraz dodatkowo wyposażony w:

1. Zestaw dwóch ręczników przypadający na każdą, zakwaterowaną osobę
2. Komplet czystej pościeli

2. Stan pozostający w sprzeczności ze stanem oczekiwanym, określonym w punkcie poprzedzającym powinien być niezwłocznie zgłoszony Właścicielowi.
3. W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu z wyłączeniem przynależnych tarasów lub balkonów.
4. Gości apartamentu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.
5. Gość apartamentu ma obowiązek stosowania się do obejmującego apartament regulaminu budynku wyłożonego na klatkach schodowych oraz do zasad współżycia społecznego.
6. Goście mają obowiązek zachować czystość w apartamencie, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku.
7. Śmieci nagromadzone przez gości w czasie pobytu powinny zostać usunięte do śmietnika ogólnego.
8. W przypadku wystąpienia w czasie pobytu w apartamencie okoliczności niezależnych od gości, powodujących poważne utrudnienia w korzystaniu z apartamentu lub uniemożliwiające jego wykorzystanie, goście są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o fakcie wystąpienia wskazanych okoliczności Właściciela
9. Naruszenie regulacji niniejszego paragrafu przez Gości, może powodować rozwiązanie przez właściciela zawartej umowy najmu w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu oraz opłaty kaucyjnej z wyłączeniem pkt 8.
10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.
11. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 PLN.
12. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż została zgłoszona podczas rezerwacji .
13. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach mieszkaniowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w nim działalności gospodarczej lub innej działalności zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.
14. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniane.
15. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
16. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez. W przypadku zagłuszania ciszy nocnej najemca zostanie obciążony karą w wysokości 500 zł.
17. Minimalny okres najmu 2 doby
18. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji elektrycznej i związane z tym bezpieczeństwo PPOŻ, zabrania się używania w pokojach urządzeń elektrycznych nie będących wyposażeniem apartamentu
19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za emisję hałasu z nieruchomości sąsiednich

§8. Zakończenie pobytu

1. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament w celu skontrolowania stanu powierzonego lokalu.
2. Prosimy o ustalenie godziny wymeldowania na dzień przed wyjazdem po numerem telefonu podanym potwierdzeniu rezerwacji
3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00, bez wcześniejszego ustalenia z Właścicielem, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.
4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić Właścicielowi najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli Właściciel będzie dysponować wolnymi apartamentami.
5. Gość ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego wyposażenia.
6. Gość jest zobowiązany zgłosić Właścicielowi wszelkie, powstałe szkody w wyposażeniu apartamentu.
7. Przed opuszczeniem apartamentu Gość jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych.
8. Po zakończeniu umowy najmu Apartamentu, w przypadku pozostawienia przez Klienta w Apartamencie jakichkolwiek ruchomości, będą one przechowywane przez Właściciela na ryzyko i koszt Gościa przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia najmu Apartamentu, po tym okresie zostaną zutylizowane. W miarę możliwości Właściciel poinformuje Gościa o pozostawieniu przez niego tych ruchomości w Apartamencie.
9. Gość może zwrócić się do Właściciela o odesłanie pozostawionych w Apartamencie ruchomości na koszt i ryzyko Gościa. W takim przypadku należy skontaktować się z Właścicielem przed upływem 3 miesięcznego terminu wskazanego jako okres przechowywania pozostawionych ruchomości z prośbą o odesłanie ruchomości. Gość zobowiązany jest do zamówienia własnym staraniem i na własny koszt kuriera i ustalenia z Operatorem miejsca i terminu odbioru przez kuriera paczki zawierającej ruchomości Klienta.

§9. Siła wyższa

1. Poprzez siłę wyższą przyjmuje się wszelkie, niezależne od Właściciela, niemożliwe do przewidzenia okoliczności faktyczne, uniemożliwiających wynajem gościom określonego w rezerwacji apartamentu, które to okoliczności są niemożliwe do natychmiastowego usunięcia standardowymi środkami.
2. Siłą wyższą są również wszelkie niezależne od Właściciela okoliczności stwarzające bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, życiu lub majątku gości.
4. Właściciel ma również prawo, w przypadku wystąpienia siły wyższej anulować umowę ze zwrotem uzyskanych świadczeń, z uwzględnieniem kosztów usług już zrealizowanych na rzecz Gości.
5. Właścicel zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na apartament o podobnym lub wyższym standardzie i w tej samej cenie .

§10. Przedterminowe opuszczenie apartamentu

1. Gość, skracający pobyt w apartamencie z przyczyn od niego zależnych (w tym też z powodów osobistych lub wypadków natury losowej), obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Właściciela o powstałym fakcie wraz z określeniem terminu opuszczenia apartamentu.
2. Właściciel w wyznaczonym terminie dokona odbioru apartamentu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona końcowego rozliczenia opłaty kaucyjnej w trybie §6 i §9.
3. Skrócenie pobytu Gości w apartamencie z przyczyn niezależnych od podmiotów wskazanych w §1 pkt. 1-2 lub opuszczenie apartamentu przez Gości bez wykonania obowiązku określonego w pkt. 1 i 2 nie powoduje powstania roszczenia o zwrot opłaty czynszowej za niewykorzystane dni pobytu.
4. W sytuacji określonej w pkt. 4 Właściciel zastrzega sobie prawo cesji powstałej wierzytelności na wybrany przez niego podmiot.

§11. Reklamacje

1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia dotyczące:

1. Zastanych lub występujących warunków pobytu w wynajętym apartamencie odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;
2. Stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu apartamentu odbiegających od standardu określonego w katalogu lub publikowanej informacji;

3. Zależnych od Właściciela, okoliczności mających istotny wpływ na standard pobytu w apartamencie;
2. Reklamacje winny być zgłaszane do Właściciela i wnoszone w formie pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej w momencie ich powstania.
3. Wnoszący reklamację winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie apartamentu zajmowanego przez reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji jak również precyzyjne określenie roszczenia.
5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych od daty przekazania ich do Właściciela .
6. Korespondencja niespełniająca warunków określonych w pkt. 3 i 4 Właściciel pozostawia bez rozpatrzenia.

§12. Postanowienia końcowe

1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gości pozostawione na terenie apartamentu, miejscu parkingowym lub miejscu przyległym do apartamentu rozumianym jako część wspólna nieruchomości, w której apartament się znajduje.
2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania lokali niebędących własnością lub niebędących zarządzanymi przez wyżej wskazanych, sąsiadujących lub mogących wywierać wpływ na lokal będący przedmiotem najmu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie części wspólnych budynku przez podmioty trzecie.
3. Wszelkie jednostki redakcyjne użyte w Regulaminie nie wpływają na treść dokumentu i służą wyłącznie ułatwieniu jego lektury.
4. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa, jakiekolwiek postanowienia Regulaminu utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszane w zakresie dozwolonym przez prawo.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
6. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie Regulaminu spory na drodze polubownej.
7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu Regulaminu jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Właściciela a prawem właściwym jest prawo polskie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www przystan18.pl
9. Korespondencję w formie tradycyjnej prosimy kierować na adres: Tadeusz Pawełek, ul. Świerkowa 4, 83-200 Starogard Gdański

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tadeusz Pawełek, ul. Świerkowa 4, 83-200 Starogard Gdański
2. Kontakt w sprawie ochrony danych – Tadeusz Pawełek, ul. Świerkowa 4, 83-200 Starogard Gdański
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wynajmu apartamentów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Informacje uzupełniające

Internet, miejsca postojowe, hale garażowe, wyłączenia odpowiedzialności

1. Właściciel nie odpowiada za utratę danych oraz wyciek informacji osobistych (haseł, loginów) na wskutek nieprawidłowego używania sieci internetowej i urządzeń elektronicznych w Apartamentach. Operator nie odpowiada za warunki techniczne sieci internetowej, w szczególności jakość łącza internetowego, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer danych, jak również za przerwy w dostawie internetu spowodowane działaniami dostawcy internetu, Gościa lub osób trzecich, nie działających na polecenie Właściciela.

2. Do danego Apartamentu przynależne jest tylko jedno, wskazane przez Właściciela lub bez przynależności numeracyjnej (w zależności od specyfiki danego parkingu),

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia bądź utratę pojazdu pozostawionego na miejscach postojowych, jak również za uszkodzenie lub utratę rzeczy pozostawionych w pojeździe pozostawionych na takich miejscach postojowych, co dotyczy również pojazdów innych niż mechaniczne takich jak m.in. rower, hulajnoga itp.

4. Właściciel nie odpowiada za przerwy w dostawie do Apartamentu mediów (woda, gaz, prąd, ogrzewanie, internetu dla Apartamentu) jeżeli wynikają one z przyczyn niezależnych od Właściciela m.in awarii instalacji zewnętrznych, za pomocą których dostarczane są media do Apartamentu, awarii u dostawcy mediów, awarii dotyczącej instalacji budynku znajdujących się w częściach wspólnych budynku, w którym znajduje się Apartament, warunków pogodowych wpływających negatywnie na instalację. W przypadku wystąpienia przerw w dostawie mediów do Apartamentu, Klient winien niezwłocznie zawiadomić o tym Właściciela, który w miarę swoich możliwości zgłosi wystąpienie awarii do odpowiednich podmiotów lub dostawców mediów oraz w przypadku posiadania takich informacji poinformuje Gościa i przyczynach awarii i czasie jej usunięcia.

rezerwacja
telefon+48507 098 564
mapa