REGULAMIN DOSTĘPU DO INTERNETU

1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Apartamenty Przystań 18 umożliwia dostęp do zasobów sieci Internet (usługa WiFi).
2. Usługa Wi-Fi dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich osób zameldowanych w obiekcie Apartamenty Przystań 18.
3. Apartamenty Przystań 18 nie gwarantuje nieprzerwanej ani niezakłóconej dostępności usługi Wi-Fi. Usługa Wi-Fi może być czasowo niedostępna na skutek warunków technicznych lub innych przyczyn wpływających na jakość transmisji danych. Prędkość transmisji może podlegać ograniczeniu, w związku z czym mogą powstawać opóźnienia rzeczywistego transferu danych do i z urządzenia przenośnego użytkownika.
4. Korzystanie z usługi Wi-Fi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej dostępnej w Apartamenty Przystań 18. Użytkownicy we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają sobie możliwość korzystania z urządzeń przenośnych, ich zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem osób trzecich, wyposażenie w odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz kompatybilność urządzeń z usługą Wi-Fi. W celu podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej urządzenie przenośne musi być wyposażone w urządzenie radiowe Wi-Fi, zgodne ze standardem 802.11b/g.
5. Usługa Wi-Fi umożliwia korzystanie z protokołu HTTP (port 80) oraz HTTPS (port 443) za pomocą min. standardowych przeglądarek WWW. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność wszystkich usług sieciowych.
6. Apartamenty Przystań 18może w szczególnych przypadkach zapewnić użytkownikom wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji urządzeń przenośnych i korzystania z usługi Wi-Fi.
7. Użytkownicy są zobowiązani korzystać z usługi Wi-Fi w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami i nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa sieci.
8. Użytkownik może zostać pozbawiony możliwości korzystania z usługi WiFi w przypadku działań niezgodnych z niniejszym Regulaminem, a w szczególności w razie:
• usiłowania uzyskania dostępu do zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony,
• próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.),
• udostępniania oraz pobierania z sieci, bez zgody twórców, materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.),
• korzystania z aplikacji P2P,
• dalszego udostępniania sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, proxy itp.,
• uruchamiania serwerów usług na urządzeniach podłączonych do punktów hot-spot,
• innych działań, które mogą zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci i użytkowników w niej działających.
10. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu oraz reklamacje usługi Wi-Fi należy zgłaszać w recepcji lub administracji Apartamenty Przystań 18.
11. Rozpoczęcie korzystania z usługi Wi-Fi jest równoznaczne z akceptacja niniejszego Regulaminu.
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2024-05-01

rezerwacja
telefon+48507 098 564
mapa