TERMS OF USE OF THE PRZYSTAŃ No. 18 APARTMENTS

 

 1. Najmujący apartament Gość obiektu zobowiązany jest do okazania pracownikowi przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie pracownik ma obowiązek odmówić wydania klucza do apartamentu.
 2. Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu obiektu przez Gościa.
 3. Gość otrzymuje komplet kluczy do apartamentu oraz pilot od bramy wjazdowej w chwili rozpoczęcia pobytu i zobowiązany jest do zwrócenia kompletu w dniu zakończenia pobytu.
 4. Za zgubiony klucz Gość zobowiązany jest pokryć koszt w wysokości 500 zł.
 5. Apartament wynajmowany jest na minimum 2 doby.
 6. Doba w obiekcie trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 dnia kończącego pobyt.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia zostanie uwzględniony w miarę posiadanych możliwości.
 8. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 9. Osoby niezameldowane mogą przebywać w apartamencie w godzinach od 8.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartamentu Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według cennika obiektu.
 10. Przez cały czas pobytu w obiekcie dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.
 11. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 12. Zejście na plażę wejście nr 13 i 14.Korzystanie z zejścia bezpośredniego z obiektu na własną odpowiedzialność.
 13. Korzystanie ze sprzętu grillowego, przygotowanie ogniska tylko w miejscach wyznaczonych.
 14. W Apartamentach i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, a także smażenia ryb. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego apartament Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji w wysokości 800 złotych.
 15. Używanie elementy pościeli lub ręczników niezgodnie z przeznaczeniem (np. do wycierania zabłoconych butów, wycieranie podłogi, zabieranie na plażę, wycieranie makijażu), jest zabronione. Stwierdzenie, że pościel/ręczniki były używane niezgodnie z przeznaczeniem jest równoznaczne z wystąpieniem szkody po stronie Przystań No.18 w kwocie równej kosztom zakupu i dostawy nowego ręcznika/nowej pościeli i będzie pobrana z kaucji.
 16. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 17. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamentach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte.
 22. Zabrania się przenosić przedmioty obiektu z apartamentu do apartamentu.
 23. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do obiektu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 24. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 25. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich do pracownika co umożliwi reakcję.
 26. Przed opuszczeniem apartamentu gość powinien: • zakręcić krany • zamknąć okna • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (oświetlenie, telewizor, płytę grzewczą).
 27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
 28. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój.
 29. W przypadku skrócenia pobytu nie z winy obiektu, obiekt nie zwraca kosztów pobytu.
 30. W apartamencie i na jego terenie, nie mogą przebywać zwierzęta.
 31. Około pół godziny przed planowanym opuszczeniem obiektu należy poinformować o tym pracownika w celu odebrania pokoju.
 32. Korzystanie z sauny jest bezpłatne.
 33. Bezpłatne przekazanie leżaków z w wyznaczonych godzinach na podstawie karty przynależnej do apartamentu, w przypadku zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia gość ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 200 zł za sztukę która rozliczona będzie z kaucji.
reservation
telephone+48507 098 564
MAP